...

Privacy Policy

Romashka.nl respecteert de privacy van de gebruikers van haar site en zorgt er voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Wij gebruiken uw gegevens om het contact zo gemakkelijk mogelijk te laten verlopen. Wij gebruiken uw gegevens alleen met uw toestemming.

De volgende persoonsgegevens worden door ons opgeslagen:
Nieuwsbrief: voornaam, achternaam, e-mailadres (bewaartermijn: tot uitschrijving).
Contact: voornaam, achternaam, e-mailadres, telefoonnummer (bewaartermijn: 3 maanden)
Interesse: voornaam, achternaam, e-mailadres, telefoonnummer, (bewaartermijn: 2 jaar, verwijderd zodra u aangeeft geen interesse meer te hebben in een Heilige Birmaan via onze cattery)

Wij maken voor onze nieuwsbrief en voor het aanbieden van artikelen of producten die voor u en uw Heilige Birmanen interessant zijn gebruik e-mail marketing technieken, maar alleen als u hiermee zelf instemt.  Romashka.nl verkoopt of verstrekt uw persoonlijke gegevens niet aan derden. Uw persoonlijke gegevens zijn in goede handen. Wij zorgen ervoor dat uw gegevens goed beveiligd zijn en niet door onbevoegden kunnen worden ingezien. U hebt ten alle tijde het recht van inzage of verwijdering van uw persoonlijke gegevens. Romashka.nl werkt volledig volgens de richtlijnen van de GDPR.

Wij gebruiken cookies en pixels om te tracken hoe je onze website gebruikt en waar dat voor u interessant kan zijn te wijzen op interessante informatie of aanbiedingen via e-mail marketing (via Active Campaign/Mailchimp). Wij hebben een hekel aan spam en sturen u geen ongevraagde e-mails.

Als je desondanks het idee hebt ongewenste e-mails te ontvangen, schrijf je dan uit via de link in de e-mail waarmee je het toesturen van e-mails aan ons bevestigd hebt. Heb je die e-mail niet meer, stuur ons dan een e-mail met het verzoek tot uitschrijving naar info@romashka.nl

Data Privacy Officer: Cees Krimp, tel: +31 6 86875000, email: info@romashka.nl.

Disclaimer

Romashka.nl is niet verantwoordelijk voor de inhoud van pagina’s waarvan links op onze website zijn opgenomen, noch aanvaardt zij enige aansprakelijkheid met betrekking tot die inhoud of wat daaruit voortvloeit. Hoewel bij de samenstelling van de inhoud van de website van Romashka.nl de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt betracht, bestaat de mogelijkheid dat bepaalde informatie onvolledig is, na verloop van tijd verouderd of niet meer correct is. Romashka.nl is niet aansprakelijk voor de gevolgen van activiteiten die worden ondernomen op basis van deze site en er kunnen ook geen rechten worden ontleend aan deze site. Romashka.nl aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onjuistheden en/of gedateerde informatie.


Alle rechten voorbehouden.

Niets van deze website mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar gemaakt (met uitzondering van te downloaden pdf-bestanden) in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Romashka.nl.

Copyright © 2024 Romashka.nl.

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.